Badania na rynek – kto może skorzystać z tej formy wsparcia?

Poddziałanie Badania na rynek cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród polskich przedsiębiorców. Nabór wniosków trwać będzie od dnia 1 czerwca do 31 sierpnia 2016 roku. Skorzystać z tej formy wsparcia mogą przedsiębiorcy działający w sektorze MSP, a zatem:

 • mikroprzedsiębiorstwa,
 • małe przedsiębiorstwa,
 • i średnie przedsiębiorstwa.

Co może zostać zakwalifikowane, jako wydatki?

Poddziałanie Badania na rynek cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród polskich przedsiębiorców

Autor zdjęcia: Michael Kappel

Wydatkami kwalifikowanymi zaliczanymi do uzyskania wsparcia są wydatki ponoszone na:

 • opłacenie usług badawczych,
 • opłacenie badań naukowych,
 • opłacenie usług doradczych,
 • zakup licencji,
 • zakup aparatury badawczej,
 • zakup oprogramowania,
 • pokrycie kosztów wynagrodzenia wypłacanego:
 • badaczom,
 • technikom
 • i innym osobom bezpośrednio związanym z realizacją projektu,
 • sporządzanie dokumentacji technicznej,
 • nieruchomości (przykładowo przystosowanie budynku),
 • zakup gruntu pod inwestycję,
 • zakup maszyn,
 • zakup sprzętu informatycznego,
 • koszt robót i materiałów budowlanych,
 • zakup urządzeń związanych z projektem,
 • wartości niematerialne i prawne,
 • zakup i wykorzystanie pojazdów specjalnych,
 • wieczyste użytkowanie gruntów.

Warunki

Poddziałanie Badania na rynek ma zasięg ogólnopolski (szczegóły: http://www.strategor.pl/mozliwosci-finansowania/) a jednostką odpowiedzialną za jego wdrażanie jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości – w skrócie PARP.

Aby jednak móc skorzystać z poddziałania Badania na rynek, trzeba wykazać, że projekt, dla którego chce się uzyskać dofinansowanie dotyczy innowacji produktowej, stanowiącej wynik prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych bezpośrednio przez przedsiębiorcę ubiegającego się o pozyskanie funduszy samodzielnie, albo też na jego zlecenie.

Aby móc skorzystać z tego poddziałania, spełnić należy pewne wymagane kryteria, do których zaliczane jest to, by:

 • planowane przedsięwzięcie związane było z wdrożeniem wyników prac B+R, przeprowadzonych przez przedsiębiorcę kwalifikującego się, jako MSP samodzielnie, bądź na jego zlecenie;
 • planowany projekt dotyczył inwestycji znajdujących się w fazie zalążkowej, związanej na przykład z:
 • założeniem nowego zakładu produkcyjnego,
 • zwiększeniem zdolności produkcyjnych zakładu już działającego,
 • dywersyfikacją produkcji,
 • zasadniczą zmianą procesu produkcyjnego działającego już zakładu produkcyjnego;
 • innowacyjność wdrażanego produktu posiadała, co najmniej zasięg ogólnokrajowy, a najlepiej ogólnoeuropejski,
 • wdrażany produkt posiadał realny potencjał rynkowy,
 • i na koniec – by przedmiot projektu wpisywał się w Krajową Inteligentną Specjalizację.

Ponadto, istnieją także wymagania dotyczące samego wnioskodawcy. Oczekuje się, bowiem by:

 • wykazał posiadaną przez siebie zdolność do sfinansowania projektu,
 • przynależał do Krajowego Klastra Kluczowego.

Comments are Disabled