I Oś Priorytetowa – wspieranie prowadzenia prac B+R

I Oś Priorytetowa ma na celu wspieranie prowadzenia prac B+R, realizowanych poprzez przedsiębiorstwa i konsorcja naukowo-badawcze. Celem szczegółowym I osi priorytetowej (PI 1.2) jest pobudzenie aktywności przedsiębiorstw w zakresie prowadzenia działalności B+R.

 

I Oś Priorytetowa ma na celu wspieranie prowadzenia prac B+R, realizowanych poprzez przedsiębiorstwa i konsorcja naukowo-badawcze

Autor zdjęcia: poptech

Dotacje unijne Poznań udzielane w ramach I osi priorytetowej, skierowane są do przedsiębiorstw dopiero, co rozpoczynających, bądź też rozwijających działalność w obszarze B+R, gdzie planowana jest realizacja projektów badawczo-rozwojowych samodzielnie, bądź też we współpracy z zewnętrznymi podmiotami – z innymi przedsiębiorstwami, a także z jednostkami naukowymi.

Projekty wspierane w ramach I osi priorytetowej

Do projektów objętych wsparciem w ramach I osi priorytetowej zaliczyć można:

W przypadku badań i Prac rozwojowych wsparcie obejmuje realizację badań naukowych (zgodnie z rozumieniem ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku mówiącej o zasadach finansowania nauki), w tym:

 • badań podstawowych,
 • badań stosowanych,
 • badań przemysłowych,
 • a także prac konstrukcyjnych technologiczno-projektowych
 • prac doświadczalnych,

polegających na zastosowaniu istniejącej już wiedzy, która uzyskana została dzięki pracom badawczym, bądź też, jako wynik doświadczenia praktycznego, do opracowania nowych lub istotnie ulepszonych rozwiązań, razem z przygotowaniem prototypów doświadczalnych, a także instalacji pilotażowych.

Do prowadzenia prac badawczych przedsiębiorca upoważniony jest by wykonywać je samodzielnie, przy wykorzystaniu własnych zasobów, lub też podejmując się współpracy w tym zakresie z podmiotem zewnętrznym, na przykład:

 • jednostką naukową,
 • innym przedsiębiorcą,
 • siecią naukową,
 • konsorcjum naukowo-przemysłowym,
 • i tym podobnymi jednostkami.

W przypadku z kolei demonstracji i prac rozwojowych, wspierane projekty obejmują prace badawczo-rozwojowe, które powiązane są z wytworzeniem instalacji pilotażowej, lub demonstracyjnej. W ramach tego etapu prac B+R, wykonywana jest weryfikacja nowego rozwiązania. Odbywa się to w warunkach zbliżonych do rzeczywistych i operacyjnych, a następnie implementacja tego rozwiązania przeprowadzana jest w docelowym systemie, po czym następuje jego wykorzystanie w warunkach rzeczywistych.

Należy tu zaznaczyć, że przedsiębiorca może przeprowadzić prace rozwojowe i demonstracyjne wykorzystując własne zasoby, bądź też nawiązując współpracę w tym zakresie z podmiotem zewnętrznym, na przykład:
jednostką naukową,

 • innym przedsiębiorcą,
 • siecią naukową,
 • konsorcjum naukowo-przemysłowym
 • etc.

Beneficjentami mogą być:

 • przedsiębiorstwa,
 • konsorcja przedsiębiorstw,
 • konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych (w tym również spółek celowych jednostek naukowych).

 

Comments are Disabled