Kredyt technologiczny – nabór wniosków nadal trwa

Trwa właśnie nabór wniosków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) – Oś Priorytetowa III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne (kredyt technologiczny). Nabór wniosków rozpoczął się dnia 28 lipca2016 roku, a trwać będzie do końca września.

Autor zdjęcia: Sebastiaan ter Burg

Autor zdjęcia: Sebastiaan ter Burg

Instytucją odpowiedzialną za nabór i jednocześnie organizatorem tego naboru jest Bank Gospodarstwa Krajowego. Poddziałanie to jest długo wyczekiwaną przez przedsiębiorców kontynuacją kredytu technologicznego z lat poprzednich (2007-2013).

Pula środków do rozdysponowania na ten cel wynosi 500 milionów złotych.

Podstawowym celem tego działania jest podniesienie innowacyjności w sektorze mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, co zrealizowane ma zostać poprzez wdrożenie innowacyjnych technologii.

Czym jest kredyt technologiczny?

Kredyt technologiczny jest kredytem przyznawanym na realizację inwestycji technologicznej. O jego atrakcyjności świadczy to, że jest on częściowo spłacany w formie premii technologicznej, która stanowi formę bezzwrotnej dotacji. Premia technologiczna, przyznawana jest wnioskodawcy, przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Dla celów podatkowych, a konkretnie w odniesieniu do podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych, premia technologiczna traktowana jest jako zwrot przedsiębiorcy wydatków poniesionych na nabycie, bądź też wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (http://poradnik.wfirma.pl/-wszystko-o-wartosciach-niematerialnych-i-prawnych).

Inwestycja technologiczna – co to takiego?

Inwestycja technologiczna polega na :

  • zakupie i wdrożeniu nowej technologii i uruchomienie na jej podstawie wytwarzania nowych, bądź też znacząco ulepszonych produktów, procesów lub usług;
  • wdrożeniu własnej nowej technologii oraz uruchomienie na jej podstawie wytwarzania nowych, bądź też znacząco ulepszonych produktów, procesów lub usług.

Nowa technologia

Nowa technologia to z kolei technologia istniejąca w postaci:

  • prawa własności przemysłowej,
  • wyników prac rozwojowych,
  • wyników badań przemysłowych
  • lub też nieopatentowanej wiedzy technicznej,

umożliwiającej umożliwia wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych produktów, procesów lub usług.

Comments are Disabled